Zapytanie ofertowe nr 1/2016/CBR

Dotyczy wyboru wykonawcy części prac merytorycznych i badawczych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Adam Staszkiewicz:

tel.: +48 882 445 956
e-mail: adam@tokfrez.pl

 


9-05-2016